תחומי פעילות

  חוקי סחר בינלאומי וחוקי חוזים

  מזוגים ורכישות

  חוקי חפש תחרות אירופאיים ואמרקאיים

  תביעות משפטיות
(תרגומים נאמנים ומסמכים משפטיים)

  חקיקה והערות משפטיות

  מכרזי מניות

  הנפקות ראשונות לציבור

  חשבונאות פיננסית

  חוקי מסוי

  עניני כח אדם

  ביטוח

  חוקי נדל”ן

  חוקי ירושה

  יחסי ציבור